bg31

 
25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W związku z tym przedstawiamy niezbędne informacje,
z których dowiecie się Państwo o zasadach przetwarzania danych osobowych (w szczególności danych osobowych dzieci) w firmie: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol.

Jednocześnie informuję, że cały proces przetwarzania danych w firmie jest oparty o obowiązujące przepisy prawa specyficzne dla prowadzonej działalności gospodarczej, np. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z dnia 5 kwietnia 2016 r.), gdzie zawarty jest wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

Firma polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol przetwarza jedynie dane, które są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających
z przepisów prawa oraz zapewnienia kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci pozostających pod opieką pracowników firmy (wychowawców i instruktorów) podczas organizacji różnych form wypoczynku.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka, przetwarzanych w firmie: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol, jest: Arkadiusz Pol prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, ul. Kościelna 59B m. 28, 05-135 Wieliszew.
 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe Pani/Pana dziecka na podstawie zgody (art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 nr 922, tekst jednolity)
 3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków powstałych w związku z organizacją przez firmę: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol, wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3 odbiorcą danych osobowych Pani/Pana dziecka będą pracownicy firmy: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol.
 5. Dane osobowe Pani/Pana dziecka (wyłączając zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka) będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.12.2022 r.
 6. Dane osobowe Pani/Pana jako rodzica/opiekuna prawnego, w zakresie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, nr telefonu będą przetwarzane do odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych.
 7. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być także:
  • uprawniony podmiot obsługi informatycznej przetwarzający dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
  • uprawniony podmiot obsługi księgowej działający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych,
  • organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dziecka przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści podanych danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
 10. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawy zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w firmie: polarek.pl Klub Aktywnej Zabawy Arkadiusz Pol, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka ma charakter dobrowolny.
 13. Podane przez Panią/Pana dane dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 14. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy.
 15. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
 16. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
To Top